, , , ,

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 12.09.2023 г.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,.

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМАС В И К В А Мредовно заседание на Общински съвет – Несебър, което ще се проведе на 12.09.2023 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12Апри следния проект за:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Докладна записка вх.№ 418/03.08.2023 г. и Докладна записка вх.№ 474/28.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община  Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас  и даване на мандат.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 480/29.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 477/29.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие ,,Управление на отпадъците – Несебър“, (щатното разписание и обща численост на персонала на ОП).

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 479/29.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избиране на лица за временно изпълняващи длъжностите кмет на община Несебър и кметовете на кметства в населените места на територията на Община Несебър.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 472/28.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2023 г.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Писмо с вх.№ 481/29.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър и от Диана Терзиева – Ръководител на звено за вътрешен одит, относно предоставяне на окончателния одитен доклад за извършване на вътрешен одит на Сдружение СНЦ „Местна инициативна група Несебър“.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 486/30.08.2023 г. от Славчо Станелов – председател на временната комисия за съдебни заседатели, относно определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Несебър, мандат 2024-2027 г.

Докл: Петър Тодоров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 484/30.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Проект на Стратегия за културното наследство на община Несебър за периода 2023-2032 г.

Докл: Сотир Наумов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 398/14.07.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2023 – 2024 г.

Докл: Сотир Наумов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 495/05.09.2023 г. от Румен Кулев – Председател на общински съвет – Несебър, относно отпускане на средства за Църковно настоятелство при православен храм “Свети Йоан Предтеча“ – гр. Обзор.

Докл: Сотир Наумов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 496/05.09.2023 г. от Румен Кулев – Председател на общински съвет – Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.

Докл: Сотир Наумов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 453/22.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на заемообразно финансиране във връзка с изпълнението на проект ‚,Укрепване на общинския капацитет на община Несебър“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05SFPR002-2.002-0055-C01, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 454/22.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно осигуряване на заемообразно финансиране във връзка с изпълнението на проект ‚,Грижа в дома в община Несебър“‘, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05SFPR002-2.001-0149-C01, по Програма ,“Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 427/08.08.2023 г. от Румен Кулев – Председател на общински съвет – Несебър, относно приемане на годишните финансови отчети и балансите на ,,Медицински център Д-р Димитър Пеев“ ЕООД за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 449/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване по процедура № BG16FFPR003-2.001 – Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 450/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно обезпечаване на авансово плащане по проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Оризаре, община Несебър – II етап“.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 451/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на решение за кандидатстване на община Несебър за безвъзмездна финансова помощ с концепция на интегрирана териториална инвестиция по процедура № BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) за финансиране по Програма ,,Околна среда“ 2021 – 2027 г. по Приоритет 5 „Въздух‘‘ за намаляване на вторичното разпрашаване чрез зелени мерки в градска среда“.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 452/21.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на решение за кандидатстване на община Несебър за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001, ,,За по-чист въздух“ по приоритет 5 ,,Въздух“ на Програма ,,Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 457/24.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Проект за бюджет на община Несебър за 2023 г.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 478/29.08.2023 г. от Дочка Маринова – секретар на община Несебър, относно работните заплати и допълнително възнаграждение за трето тримесечие на 2023 г. на кмета на община Несебър и кметовете на населени места.

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 494/05.09.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020

Докл: Върбан Кръстев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 445/18.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно сключване на спогодба за промяна на параметрите на учреденото на „Кондор“ ЕООД право на строеж върху ПИ 51500.506.415 по КККР на гр. Несебър с договор № 6/12.07.2021 г.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 444/16.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане на основание чл.9 ал.2 от ЗОС.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 430/10.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти поради отпаднало предназначение в резултат на ПУП-ПЗР, одобрен с решение № 921 от Протокол № 34/28.04.2023 г. на Общински съвет – Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 330/09.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.14.1 по КК и КР на с. Кошарица, община Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 431/10.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно обявяване за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение на части от улично пространство по ЗРП на с. Баня, включени в границите и площите на поземлени имоти частна собственост, по КК на с. Баня.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 435/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „Център за хемодиализа“, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 436/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения № 18 и № 19 – за банков офис, находящи се в административна сграда на кметство Свети Влас  с идентификатор 11538.501.217.1 по КК на гр. Свети Влас.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 437/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Многофункционален кабинет № 18, находящ се в Общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 443/14.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Обект „Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ – гр. Несебър – за Рехабилитационно звено, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 488/30.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно вземане на решение за учредяване безсрочно ограничено вещно право на прокарване /сервитут/ във връзка с изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ2-0793“ върху недвижими имоти общинска собственост и определяне на пазарна оценка на право на прокарване върху имоти общинска частна собственост в полза на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Докл: Славчо Станелов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 489/01.09.2023 г. от Славчо Станелов и Сотир Наумов – общински съветници, относно: Предложение за намаляване размера на наемните цени на наематели на общински нежилищни имоти.

Докл.: Славчо Станелов

Председател  на комися

 1. Докладна записка вх. № 465/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-614, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.187 в кв.403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 463/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект ПУП-ПРЗ за ПИ 53045.224.528 по кадастралната карта на местност “Чаир баши“, землище на гр. Обзор, с цел промяна предназначението на „земеделска земя“ в „урбанизирана“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 464/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно даване съгласие за процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV /ПИ с идентификатор 53045.501.134 по КК/ в кв.6 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение вх. № 462/25.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно даване съгласие за процедиране изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V /ПИ с идентификатор 53045.501.203 по КК/ в кв.29 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 460/25.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет  на община Несебър, относно придобиване на възмезден срочен сервитут за изграждане на обект : “Реконструкция на външен водопровод от границата на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем „Обзор“ V=4500 м3.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 458/24.08.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на допълнителна схема № 28/2023 г. за поставяне на елементи на градското обзавеждане, по чл.56 ал.10 от ЗУТ в гр. Несебър-нова част.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 459/24.08.2023 г. от Лазар Япаджиев  – зам. кмет „Търговия и туризъм“ на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение  вх. № 420/03.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.49.221, м. „Камарата“, землище с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение  вх. № 419/03.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 73571.49.222, м. „Камарата“, землище с. Тънково.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение  вх. № 434/11.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване и процедиране на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 53045.501.512, ПИ 53045.501.513, ПИ 53045.501.127, ПИ 53045.501.130, ПИ 53045.501.1, ПИ 53045.501.514, ПИ 53045.502.2, ПИ 53045.502.4, ПИ 53045.502.5 и ПИ 53045.502.526 по КК на гр. Обзор, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 468/28.08.2023 г. от инж. Клара Стоянова – директор дирекция „УТ, ИП, ИКС“ в община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака“, землище с. Кошарица.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение  вх. № 469/28.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“ в ПИ 11538.14.3, подобект: Кабелна линия 20 кV за захранване на нов БКТП в ПИ 11538.13.42 по КК на гр. Свети Влас, м. Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение  вх. № 470/28.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на комплекс ваканционни апартаменти, ЗОХ, СПА център, магазин за промишлени стоки, подобект: „Кабелна мрежа НН“ в поземлен имот с идентификатор 11538.1.87 по КК на гр. Свети Влас, м. „“Юрта“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх. № 446/18.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ І-429, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.202 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3403 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Предложение  вх. № 476/29.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект“: „Външно ел. захранване на офис сграда – промяна по време на строителство по чл.154 ал.2 т.5 и т.6 от ЗУТ в сграда за търговия, складове и магазини в ПИ 61056.50.2 по КК на с. Равда, местност „Чатал тепе“, подобект: „Кабели 0,4 кV“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх. № 482/29.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг-запад“ в частта му по отношение на УПИ ІV-354, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.78 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв.3903 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг-запад“, по смисъла на чл.135а от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх. № 485/30.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно вземане на решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис“ в ПИ с идентификатор 39164.15.74 в местност „Йовче дере“, подобект „Кабели 20 кV“, землище с. Кошарица, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка  вх. № 340/13.06.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426 от ПИ 51500.27.14 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Юрта –Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400,РЕ 100, PN 10“.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 447/18.08.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на кк ,,Слънчев бряг – Запад‘‘, в частта му по отношение на УПИ V-191, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.191 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 7103 по ПУП на кк ,,Слънчев бряг – Запад‘‘

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх. № 493/05.09.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно  изготвяне на ПУП-ПРЗ за гр. Обзор – южен плаж – І етап: разрешаване на изработване на ПУП-ПР за част от урбанизирани територии в местности „Каик ада“ и „Ефрем чешма“, по плана на гр. Обзор – южен плаж, община Несебър.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪРР.  КУЛЕВ