, , ,

Инициативният комитет на Николай Димитров е представил пред ЦИК 4369 подписа!

Днес, няколко медии, публикуваха статия в която Николай Димитров благодари на всички онези над 7000 човека, които са участвали в подписката му за поредното му, пето поред издигане за кандидат кмет!

Трябва да признаем, че това е интересен ход от страна на ПИАР отдела на настоящият кмет, който уви пак забрави, че има и ЦИК, където всичко се изважда, черно на бяло.

Дали Николай Димитров е събрал с подписка над 7000 подписани човека в нея, надали ще стане някога ясно, предвид факта, че това няма как някой да го види, черно на бяло. Но официално от ЦИК публикуваха че:

Общинска избирателна комисия Несебър


РЕШЕНИЕ
№ 92
Несебър, 24.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Николай ********* Димитров за независим кандидат за кмет на община Несебър, предложена от инициативен комитет, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

Постъпило е предложение от Ирена ********* Лашкова, в качеството й на представляващ Инициативен комитет за регистрация на кандидатска листа на Николай ********* Димитров за независим кандидат за кмет на община Несебър в изборите на 29 октомври 2023г. Предложението е подписано и подадено лично от лицето, представляващо инициативния комитет и е заведено под вх. № 2 на 22.09.2023г. в 09.30 ч. в регистъра на кандидатите за кметове на кметства в изборите на 29 октомври 2023г. /Приложение 70-МИ/. Същото е по утвърдения образец /Приложение № 53-МИ/ от изборните книжа и в него се съдържат всички изискуеми по чл. 414, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс реквизити, а именно: имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата и подпис на лицето, представляващо инициативния комитет.

Към предложението са приложени изискуемите по чл.414, ал.1, т.3 и чл.416, ал.2 от Изборния кодекс документи, а именно:

  1. Заявление – декларация по образец от Николай ********* Димитров, с изразено съгласие да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет като независим кандидат за кмет на община Несебър – Приложение № 54-МИ от изборните книжа;
  2. Списък от 421 листа по Приложение № 56-МИ от изборните книжа, съдържащ 4 369 броя саморъчни подписи, имена, ЕГН и постоянен адрес избиратели, подкрепящи издигането на кандидатурата на Николай ********* Димитров, като независим кандидат за кмет на община Несебър, издигнат от инициативен комитет, регистриран с Решение № 9/ 09.09.2023г. на ОИК-Несебър. Списъкът е представен на хартиен носител /PVC папка-1бр., съдържаща 421 листа/. Прилага се и технически носител-флашка в структуриран електронен вид в excel формат съдържащ 4 369 записа;

Съгласно чл.416, ал.2 от ИК в списъка е удостоверено, че избирателите са положили подписите си пред член на инициативния комитет за регистрация на независимия кандидат за кмет на община Несебър.

Предложението е подадено в срока по чл.414, ал.3 от Изборния кодекс, от лице с представителна власт. Инициативният комитет за издигане на кандидатурата на Николай ********* Димитров за независим кандидат за кмет на община Несебър, в състав: Ирена ********* Лашкова, Яни ********* Николов, Галин ********* Нанев, Петър ********* Козаров и Темка ********* Томова, е регистриран с Решение № 9 от 09.09.2023г. на ОИК – Несебър за участие в изборите за кмет на община Несебър на 29 октомври 2023г.

На основание чл. 418 от ИК на 21.09.2023г., списъка е предаден на ТЗ „ГРАО”-гр. Бургас за извършване на проверка.

След разглеждане на предложението и приложените към преписката документи, ОИК – Несебър констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 414, ал. 1, т. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ/ 29.08.2023 г. за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл.87,ал.1, т.14, във връзка с чл.414, чл.416 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Несебър

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР на 29 октомври 2023 г., предложената от Инициативен комитет в състав: Ирена ********* Лашкова, Яни ********* Николов, Галин ********* Нанев, Петър ********* Козаров и Темка ********* Томова, кандидатска листа на независим кандидат НИКОЛАЙ ********* ДИМИТРОВ, с ЕГН: *********.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88 от Изборния кодекс, в срок от три дни от датата на обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Несебър в сградата на общинска администрация: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10 и да се публикува на интернет страницата на комисията.

Председател: Стоян Златинов Златинов

Секретар: Веселин Михайлов Радев

Линк към сайта на ЦИК

Дали наистина Николай Димитров е събрал 7000 подписа или някой добави към тези 4369 подписали се човека, още близо 3000 които са само във фанзиите на ПИАР отдела на кмета, няма как да се провери, но ще припомним на нашите читатели, че на предните избори Николай Димитров и инциативният му комитет внесоха над 6000 подписа, защо сега когато твърдят, че за него са се подписали над 7000 човека, внасят само 4369 подписа, Вие нашите читатели сами може да се досетите.